เริ่มต้นจากปี 2516 จากร้านรับซ่อมติดดั้งระบบเสียง ตามโรงแรมต่างๆในกรุงเทพ ที่ไม่มีชื่อร้าน ดังนั้นงาน ในช่วงแรกๆ จึงเป็นงานติดตั้งระบบในโรงแรมเล็กๆ จวบจนปี พ.ศ.2522 เริ่มรับงานโรงแรม ระดับ 3 ดาว และ ได้ตั้งชื่อร้านว่า สยามอิเลคตริก ช่วงนี้เองโทรทัศน์ เริ่มมีบทบาทต่อการให้บริการหัองพักในโรงแรม สยามอิเลคตริก จึงได้มีส่วนร่วม เข้าไปติดตั้งระบบเสาอากาศรวม ( MATV System ) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น หจก.สยามรีเสริซซาวด์ เริ่มรับติดตั้งงานระบบ MATV และ ระบบเสียงตามโรงแรมทั้งใหญ่น้อยทั่วประเทศไทย หลายร้อยโครงการ ต่อมาปี พ.ศ.2530 ระบบเคเบิลทีวี (CATV) ได้เข้ามามีบทบาทในต่างจังหวัด โดยส่งสัญญาณ จำนวน 1-3 ช่อง ซึ่งมีผู้ประกอบการ หลายรายเข้าไปทำธุรกิจด้านนี้

  ทว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ทางห้างฯจึงได้กำเนิด บริษัทสยามรีเสริช(ไทยแลนด์)จำกัด ขึ้น เพื่อเข้ามาทำเป็นธุรกิจทางด้าน MATV และ CATV โดยการนำเข้าสินค้าและอุปกรณ์ ที่ใช้ในระบบ MATV-CATV ของประเทศใต้หวัน มาจำหน่ายภายใต้ชื่อว่า PX ต่อมาเพื่อให้เกิดความหลากหลาย จึงได้นำสินค้าอีกหลายยีห้อ เข้ามาจำหน่าย เช่น PG-Lonver-NCR

ต่อมาในปีพ.ศ.2543 ระบบ CATV การใช้สาย RG11 เป็นระบบเมนหลักเริ่มถึงจุดอิ่มตัว เป็นเวลาเดียวกับสายใยแก้ว เริ่มมีราคาถูกลง ทางบริษัทฯ จึงได้เริ่มนำระบบ เคเบิลใยแก้วเข้ามาใช้ โดยได้นำสินค้ายีห้อ LEIHUA จากประเทศจีน เข้ามาจำหน่าย และ วางระบบและ ประสพความสำเร็จอย่างมาก มีลูกค้าหลายบริษัท ให้ความเชื่อถือใช้บริการ ของทางบริษัท ในอนาคตบริษัทฯ จะนำระบบ และเทคโนโลยี่ใหม่ฯ เข้ามาเสริม ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้แก่คนรุ่นใหม่ต่อไป ทีมงานสยามรีเสริช(ไทยแลนด์)จำกัด